PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Studia II stopnia - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Kierunek: Pedagogika

Ścieżka dyplomowania: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Liczba godzin praktyk: 480

 

Dla kogo? Jest to oferta skierowana do osób, które chcą pracować jako: wychowawca małego dziecka; specjalista terapii pedagogicznej; wychowawca w placówkach wsparcia dziennego, wychowania i opieki oraz instytucji pieczy zastępczej; jako asystent rodziny, pedagog rodziny, kurator sądowy itp.

Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież, po osoby dorosłe i starsze.

Są to studia przygotowujące do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem. Są to także studia dla osób, które chcą nauczyć się, jak radzić sobie z niepowodzeniami szkolnymi uczniów poprzez stosowanie różnorodnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Potencjalne miejsca pracy: żłobki i kluby malucha; przedszkola i szkoły podstawowe; placówki opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); świetlice, internaty, bursy i hufce pracy; domy pomocy społecznej; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wybrane przedmioty: praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspomaganie rozwoju i budowanie zasobów osobistych, zaburzenia rozwoju i zachowania, metody terapii pedagogicznej, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapia logopedyczna, umiejętności interpersonalne, profilaktyka i terapia uzależnień, socjoterapia, arteterapia z terapią zajęciową.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.
Odpowiednie przygotowanie do zawodu zapewnia innowacyjny system praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.     
Studia II stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w trybie stacjonarnym dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne.
Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu.
Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków.
Po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby przygotować się do wybranego miejsca pracy.
Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.
Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku  oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2021/2022 Pedagogika PWSZ Leszno