PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia - Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Studia II stopnia - Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Kierunek: Pedagogika

Ścieżka dyplomowania: Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Liczba godzin praktyk: 480

 

Dla kogo? Studia są skierowane do osób, które chcą pracować jako: pedagog i wychowawca w instytucjach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, streetworker, asystent rodziny, pedagog rodziny, kurator sądowy itp.

Studia te przygotowują do podjęcia  działań obejmujących profilaktykę i prewencję kryminalną oraz resocjalizację, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym. Specjalność przygotowuje do diagnozowania sytuacji osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych społecznie oraz podejmujących zachowania przestępcze. 

Studia są skierowane do osób, które chcą prowadzić zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych.

Potencjalne miejsca pracy: młodzieżowy ośrodek wychowawczy; schroniska młodzieżowe; świetlica socjoterapeutyczna i środowiskowa; sąd (na stanowisku kuratora); policja, straż miejska, służba celna i graniczna; pogotowia opiekuńcze; zakłady karne oraz areszty śledcze; zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wybrane przedmioty: profilaktyka społeczna, wybrane zagadnienia prawa karnego/prawa wykroczeń, wprowadzenie do kryminalistyki, prewencja kryminalna, podstawy działalności kuratora sądowego, rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje, kryminalistyka, uzależnienia i metody terapii, wiktymologia, technika/taktyka kryminalistyczna, warsztat pracy z grupą.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.
Odpowiednie przygotowanie do zawodu zapewnia innowacyjny system praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych. 
Studia II stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w trybie stacjonarnym dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne.
Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu.
Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków.
Po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby przygotować się do wybranego miejsca pracy.
Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.
Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku  oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2021/2022 Pedagogika PWSZ Leszno