PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia

Instytut Pedagogiczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 518
Telefon: 65 525 01 36
E-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl


Plany studiów


Dołącz do grupy na facebooku: 
Rekrutacja 2020/21 - Pedagogika

Odwiedź stronę, polub 
fanpage Instytutu Pedagogicznego

 

Koła Naukowe:
Samorząd Instytutu Pedagogicznego

Koło Naukowe Pedagogów

 

Opis kierunku i specjalności

Kierunek: Pedagogika

specjalności: 

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką resocjalizacyjną.

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu: co drugi tydzień w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki będą odbywały się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć będzie realizowana w formie e-learningu.

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku pedagogika o specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką resocjalizacyjną przygotowują profesjonalne kadry do pracy z osobami w różnym wieku – od małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież, po osoby dorosłe i starsze. Są to studia przygotowujące do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem.

Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na funkcjonowanie w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych. Potrafi diagnozować sytuacje pedagogiczne, projektować działania, zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi ich odbiorców oraz je ewaluować. Studia wyposażają absolwenta w kompetencje niezbędne do samorozwoju, refleksyjnej i krytycznej oceny sytuacji pedagogicznych, rozwijania swojego warsztatu pracy, zgodnie z założeniami całożyciowego uczenia się.

Studia w ramach specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną obejmują także treści przygotowujące do pracy z systemem rodzinnym, pracy w środowisku lokalnym rodziny, do podejmowania współpracy ze specjalistami i różnymi podmiotami, działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.

Studia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją uzupełniają przygotowanie do pracy opiekuńczej i wychowawczej o elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania lub  zagrożonych występowania owych zaburzeń, z trudnościami wychowawczymi oraz innego rodzaju problemami związanymi z funkcjonowaniem społecznym.

Uzyskane kwalifikacje

Studia są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciela-pedagoga) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890).

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika na jednej z oferowanych specjalności umożliwia podjęcie pracy w charakterze pedagoga-opiekuna (np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, domach pomocy społecznej, w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, jako asystent rodziny) oraz pedagoga-wychowawcy (m.in. w szkole, w świetlicach szkolnych i środowiskowych, w klubach dziecięcych i młodzieżowych).

Absolwent zyskuje w ramach studiów przygotowanie pedagogiczne, co daje mu możliwość podjęcia pracy pedagoga w placówkach oświatowych (m.in. szkołach, internatach, bursach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych).

Przebieg i organizacja praktyk

Liczba godzin praktyk: 480

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które obejmują 480 godzin. Studenci realizują je w placówkach i instytucjach opiekuńczo–wychowawczych, pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, szkołach (podstawowej i ponadpodstawowej), świetlicach terapeutycznych i innych odpowiadających wybranej specjalności.

W ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela praktyka zawodowa jest częściowo zintegrowana z realizacją przedmiotów zapisanych w programie studiów np.: Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych.

Przykładowe miejsca praktyki zawodowej:

przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,

placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka),

poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne),

świetlice, bursy, internaty, ochotnicze hufce pracy,

domy pomocy społecznej,

gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie.

młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

szkolne schroniska młodzieżowe,

świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe,

sądy (pod opieką kuratora sądowego),

policja, straż miejska, służba celna i graniczna,

zakłady karne oraz areszty śledcze,

zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Miejsca odbywania zajęć

Instytut Pedagogiczny na potrzeby wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz seminariów korzysta z bazy dydaktycznej Uczelni. Z kolei na potrzeby zajęć o charakterze praktycznym Instytut wykorzystuje sale, które umożliwiają realizację zadań w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego, odzwierciedlający codzienne sytuacje zawodowe. Do sal tych należy Pracownia pedagogiczna (sala 529) wyposażona m.in. w sprzęt multimedialny (w tym dziennikarski) oraz instrumenty muzyczne; Sala prób chóru (sala 117 w Auli Comeniana), w której znajduje się scena, przestrzeń do zajęć warsztatowych lub dla publiczności do około 50 osób, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie oraz rekwizyty i kostiumy teatralne oraz pracownie komputerowe (sala 332 i 531), w których znajduje się między innymi tablica interaktywna.

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku/specjalności

1. Psychologia społeczna.

2. Socjologia i pedagogika rodziny.

3. Profilaktyka społeczna.

4. Profilaktyka i terapia uzależnień.

5. Umiejętności interpersonalne.

6. Socjoterapia.

7. Edukacja medialna.

8. Praca metodą projektu.

9. Metodyka pracy pedagoga szkolnego.

10. Pedagogika czasu wolnego.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

1. Studia II stopnia na kierunku pedagogika nadają przygotowanie pedagogiczne.

2. Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.

3. Odpowiednie przygotowanie do zawodu zapewnia innowacyjny system praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.     

4. Studia II stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w trybie stacjonarnym dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne.

5. Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu.

6. Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków.

7. Po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają specjalność, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby przygotować się do wybranego miejsca pracy.

Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w PWSZ w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w PWSZ w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji PWSZ-ów), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych.

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku www.facebook.com/ippwszleszno oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2022/2023 Pedagogika PWSZ Leszno

https://www.facebook.com/groups/385582198592780/